1ED258Miami Beach
Dianthus

Caryophyllaceae

hybrida

'Flow'

Miami Beach

1ED258